I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Промоционалната кампания „2 = -15%, 3 = -25%”, наричана по-долу за краткост „Промоцията” или „Промоционалната кампания”, се организира и провежда от САФФ БЮТИ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203981304, със седалище и адрес на управление: област София, общ. Ботевград, с. Трудовец, ул. Христо Ботев №19, наричано за краткост „Организатор”.

Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу правила на Промоцията (наричани по-долу „Правилата”). Правилата ще бъдат достъпни през целия период на провеждане на Промоцията на интернет страницата www.saff.beauty.

Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет страницата: www.saff.beauty.

В случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства като природни или стихийни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др.); блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др., Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, като оповести това по начина, посочен по-горе. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

 

II. ПЕРИОД НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕТО Ѝ

Промоционалната кампания се провежда на територията на Република България в периода от 28.02.2023 г. до 12.03.2023 г. (включително) или до изчерпване на наличностите. Промоцията е валидна само за поръчки, направени в сайта www.saff.beauty и не важи за физически търговски обекти и козметични салони. След приключване на Промоцията, Организаторът не носи отговорност и няма каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Промоцията все още продължава.

 

III. ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОДУКТИ

В промоционалната кампания участват всички козметични продукти с тяхната редовна цена, закупени в срока на провеждане на Промоцията от сайта www.saff.beauty. За всеки два закупени козметични продукта клиентът получава 15% отстъпка, за всеки три или повече продукта, клиентът получава 25% отстъпка. Отстъпката се прилага автоматично в момента на създаване на поръчката, като отстъпката е видима в количката преди завършване на поръчката.

 

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Участник в Промоционалната кампания може да бъде всяко физическо лице, което към датата на участие е навършило 18 години. Всеки участник в Промоцията има право на неограничен брой поръчки.

ПРОМОЦИЯТА НЕ СЕ КОМБИНИРА С ДРУГИ ОТСТЪПКИ, ПРОМО КОДОВЕ И НАМАЛЕНИЯ!

 

V. СПОРОВЕ

Евентуални спорове между Организаторите и участниците в Промоцията ще се разрешават по взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд, съобразно приложимото българско законодателство.

 

Последна актуализация: 28.02.2023